قرمز سبز آبي خاکستري
سزا نباشد آنكه دانشمند نيست، خوشبخت شمرده شود و آنكه مهربان نيست، ستوده به شمارآيد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت